โครงการบริจาคโลหิต ปี 2566

ที่มาและความสำคัญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพบัณฑิต ในการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะความสามารถทางสังคม มีจิตอาสาทำความดี โดยส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษา ทำความดีด้วยจิตอาสา ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2565-2569 นำสู่การเป็น “บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน พร้อมพัฒนาตน” ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยในปี พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้มีการรับบริจาคโลหิต จำนวนทั้งสิ้น 1,037,580 ซีซี 

การจัดกิจกรรมจิตาสาบริจาคโลหิต พ.ศ.2566 จึงเป็นกิจกรรมจิตอาสาต่อเนื่อง ที่มหาวิทยาลัยดำเนินการในปีนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้สามารถกลับมามีชีวิตที่ปกติสุข และปลุกจิตสำนึกการมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมให้เกิดขึ้นแก่นักศึกษาตามเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมแบบต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาคจะส่งมอบให้แก่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลพุทธชินราช ได้ใช้รักษาผู้ป่วยในความดูแลของโรงพยาบาลต่อไป

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ click-8-1024x256.png
ผู้ประสงค์บริจาคโลหิตสามารถลงทะเบียนบริจาคทุกครั้งที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ตลอดปี 2566
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ click-1-1024x256.png
ขั้นตอนการพิมพ์เกียรติบัตรผ่านระบบสืบค้นเกียรติบัตรการบริจาคโลหิต พ.ศ.2566 >> Click

>>>ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ<<<

กิจกรรมการบริจาคโลหิต พ.ศ.2566

สถิติการบริจาคโลหิต พ.ศ.2566

ครั้งที่วันที่จำนวน(คน)ปริมาณโลหิต(CC)บริจาคดวงตาบริจาคร่างกาย
1/256620 ก.พ.6610045,2602120
2/256629 มี.ค.66268113,7003029
3/256619 พ.ค.667832,5003522
4/256619 มิ.ย.6621083,4007065
5/256629 มิ.ย.66705258,550
6/25667 ก.ค.6617167,8503428
7/256610 ส.ค.6610944,650
8/256624 ส.ค.6620180,35043
9/256625 ส.ค.66 4117,050
10/256628 ส.ค.664317,8501212
11/25666 ก.ย.669939,45011
12/256618 ก.ย.6614352,4602727
รวม2,059853,070234207

กิจกรรมการบริจาคโลหิต พ.ศ.2565