รับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยราชภักพิบูลสงคราม โดย กองพัฒนานักศึกษา จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษาประเภททุนทั่วไป และเพื่อพิจารณาคุณสมบัติผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา ตามลำดับความจำเป็น  ประจำปีการศึกษา 2566

คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา

 1. เป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 2. เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีมุมมอง ทัศนคติ และความประพฤติที่ดี สมควรได้รับการสนับสนุน
 3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 (ยกเว้นทุนเรียนดี ให้พิจารณาตามเกณฑ์ที่เจ้าของทุนระบุ)
 4. มีความขัดสนหรือครอบครัวมีรายได้น้อย
 5. เป็นผู้มีจิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์ให้สังคม หรือ มหาวิทยาลัย

วิธีการสมัคร

บันทึกข้อมูลประวัติที่ตรงกับความเป็นจริงของตนเอง พร้อมแนบไฟล์ภาพถ่ายและเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา ในรูปแบบเอกสารออนไลน์ ดังนี้

 • ไฟล์ภาพถ่ายหน้าตรง โดยสวมชุดนักศึกษา (ภาพสี) ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 นิ้ว และ ไฟล์ภาพถ่ายบ้านหรือที่อยู่อาศัยตามภูมิลำเนาของตนเอง (ภาพสี) ขนาดไม่ต่ำกว่า 4×6 นิ้ว เพื่ออัพโหลด เข้าสู่ระบบการสมัคร โดยต้องเป็นไฟล์นามสกุล JPEG , JPG (.jpg), PNG (.png), RAW (.raw), GIF (.gif) หรือTIFF (.tif) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
 • รวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา โดยสแกนและบันทึกเอกสารออนไลน์เป็นไฟล์นามสกุล PDF (.pdf) รวมอยู่ในไฟล์เดียวกันเพื่ออัพโหลดเข้าสู่ระบบ ตามลำดับ ดังนี้

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เฉพาะด้านหน้า) และสำเนาทะเบียนบ้าน  ถ่ายเอกสารในให้อยู่ในหน้าเดียวกัน จำนวน  1  ฉบับ
 2. สำเนาใบรายงานผลการเรียน จากเว็บไซต์กองบริการการศึกษา ที่ https://reg.psru.ac.th สำหรับนักศึกษาใหม่ให้ใช้หลักฐานการศึกษาจากสถาบันเดิม จำนวน  1  ฉบับ
 3. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้รับทุนการศึกษา โดยต้องมีการลงนามรับรองตามหมายเหตุแนบท้ายหนังสือ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือสำเนาคำสั่งแต่งตั้ง ของผู้รับรองรายได้ครอบครัว โดยให้ผู้รับรองลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ
 4. คำรับรองความประพฤติของนักศึกษา โดยต้องผ่านการรับรองจากอาจารย์ ที่ปรึกษา พร้อมการบันทึกความคิดเห็นจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณบดีที่นักศึกษาสังกัด จำนวน  1 ฉบับ
 5. สำเนาหลักฐานแสดงข้อมูลสุขภาพบิดา มารดา/ผู้ปกครอง(กรณีทุพพลภาพ/ป่วยร้ายแรง หรือ มีโรคประจำตัว (ถ้ามี)
 6. สำเนาเอกสารอื่นๆ เช่น การบำเพ็ญประโยชน์ หรือเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนการทำคุณประโยชน์หรือสร้างชื่อเสียงให้แก่สังคม โรงเรียน/ มหาวิทยาลัย หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ระยะเวลาการสมัคร

มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

แนวทางการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยรับสมัครเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป  ปีการศึกษา 2566 ตามลำดับความจำเป็นของนักศึกษา เพื่อรอรับทุนการศึกษาที่จะมีผู้มีจิตศรัทธาให้การสนับสนุนทุนการศึกษาในภายหลัง หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
 • การพิจารณาทุนจะพิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกผู้รับทุน โดยคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป ปีการศึกษา 2566 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาจัดลำดับนักศึกษาที่ขอรับทุนเรียบร้อยแล้ว จะประกาศรายชื่อทางเว็บไซต์งานบริการนักศึกษา ที่ http://www.sas.psru.ac.th

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา โทร.055-267000-2 ต่อ 9622 Facebook : SAS PSRU

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *