โครงการพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาและส่งเสริมสุขภาวะด้านจิตใจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 กรมสุขภาพจิต ในพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจใน “โครงการพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาและส่งเสริมสุขภาวะด้านจิตใจ” โดยการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาและอาจารย์ ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม Meeting Hall ชั้น 4 อาคาร e-library มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

>> วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 : โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน (สำหรับนักศึกษา)
>> วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 : โครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ที่ปรึกษา

08.30-09.00 น.            ลงทะเบียน
09.00-19.15 น.            พิธีเปิดโครงการฯ โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
09.30-10.00 น.            การทำความรู้จักและเข้าใจตนเอง (แบบประเมินบุคลิกภาพ 16PF)
10.00-11.00 น.            บรรยายการสื่อสารเชิงบวก
11.00-12.00 น.            บรรยาย แนวทางการเสริมสร้างความสุขด้วยตนเอง
– กิจกรรม การค้นหาจุดแข็ง/ข้อดีของตนเองและจุดดีของผู้อื่น
– กิจกรรม การทบทวนสิ่งดีๆหรือมองโลกในแง่ดี
– กิจกรรม การปรับความคิด
12.00-13.00 น.            พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น.            การบรรยายและฝึกปฏิบัติ การให้คำปรึกษาเบื้องต้น
– กิจกรรม การใช้เทคนิค 3 ส.
– กิจกรรม การใช้เทคนิคถามเป็น ชมเป็น แนะเป็น
16.00-16.30               การวางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตและทำประเมิน

หมายเหตุ :
– พิธีเปิดเฉพาะวันที่ 15 มีนาคม 2566
– วิทยากรโดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 กรมสุขภาพจิต
– พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.

ประมวลภาพกิจกรรม

Download เอกสาร