กำหนดการส่งแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทผู้กู้รายเก่า รหัส (61-64)

ผู้กู้ยืมเงินจัดทำเอกสาร 2 ชุด นำส่งให้มหาวิทยาลัย 1 ชุด
เก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการกู้ยืม 1 ชุด
กรุณาเรียงลำดับเอกสารตามข้อ 1-4 ดังนี้

1. แบบเบิกเงินกู้ยืมที่ระบุค่าบำรุงการศึกษา                      จำนวน 1 ฉบับ
ขั้นตอนการเบิกเงินกู้ยืมในระบบ DSL
ตัวอย่างแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม
ตัวอย่างแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม (กรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์)

2. ใบลงทะเบียนเรียนที่ระบุยอดค่าบำรุงการศึกษา             จำนวน 1 ฉบับ
ในระบบ DSL พร้อมพยานลงนาม 1 คน  
พิมพ์จากเว็บไซต์กองบริการการศึกษา  www.reg.psru.ac.th
(ผู้ที่ไม่กู้ค่าเล่าเรียนไม่ต้องแนบใบลงทะเบียน)
ตัวอย่างใบลงทะเบียนเรียน
ตัวอย่างใบลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่

3. สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ พร้อมรับรองสำเนา                    จำนวน 1 ฉบับ
ตัวอย่างการรับรองสำเนาบัตรประชาชน

4. สำเนาบัตรประชาชนผู้แทนโดยชอบธรรม                       จำนวน 1 ฉบับ
(เฉพาะ กรณี ผู้กู้อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์)

รายละเอียดการลงทะเบียนและเบิกเงินกู้ยืม กยศ.

ข้อชี้แจงเพิ่มเติม

  • กรุณาตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวประชาชนต้องไม่หมดอายุ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ยืมเงินและบิดา มารดา/ผู้ปกครอง และ/หรือคู่สมรส (ถ้ามี) และเจ้าของบัตรลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเองเท่านั้น ห้ามนักศึกษาลงนามแทน
  • กรณีมีการเพิ่ม-ถอน รายวิชา /เรียนร่วม ให้ดำเนินการลงทะเบียนเรียนให้แล้วเสร็จก่อน และนัดหมายเจ้าหน้าที่เพื่อส่งเอกสารอีกครั้ง (กรณีนี้อนุโลมให้ส่งนอกกำหนดการ)

จัดส่งด้วยตนเองเท่านั้น ที่
อาคารกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
ชั้น 1

รายละเอียดเพิ่มเติม
หน่วยทุนการศึกษา งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา 055-267000-2 ต่อ 9602

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *