บริการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

กองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้ประสานงานประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยคุ้มครองตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเป็นรายปีการศึกษา ตั้งแต่กรณีบาดเจ็บเล็กน้อย การสูญเสียอวัยวะ กรณีสูญเสียชีวิต รวมถึงการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุพิเศษที่เกิดจากการร่วมกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น ซึ่งจะต้องอยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย                

ระยะเวลาคุ้มครอง

ปริญญาตรี ภาคปกติ     วันคุ้มครอง  20 มิถุนายน 2565 – 20 มิถุนายน 2566
ปริญญาตรี ภาคพิเศษ และ บัณฑิตศึกษา    วันคุ้มครอง 20 สิงหาคม 2565 – 20 สิงหาคม 2566

ความคุ้มครอง

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ พ.ร.บ. (กรณีประสบอุบัติเหตุจากรถ)

Download เอกสาร

ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติม : ห้องทุนการศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา (Student Union) ชั้น 1

โทร.055-267000-2 ต่อ 9622