บริการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

กองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้ประสานงานประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยคุ้มครองตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเป็นรายปีการศึกษา ตั้งแต่กรณีบาดเจ็บเล็กน้อย การสูญเสียอวัยวะ กรณีสูญเสียชีวิต รวมถึงการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุพิเศษที่เกิดจากการร่วมกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น ซึ่งจะต้องอยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย                

ระยะเวลาคุ้มครอง

ปริญญาตรี ภาคปกติ     วันคุ้มครอง  20 มิถุนายน 2565 – 20 มิถุนายน 2566
ปริญญาตรี ภาคพิเศษ และ บัณฑิตศึกษา    วันคุ้มครอง 20 สิงหาคม 2565 – 20 สิงหาคม 2566

ความคุ้มครอง

Download เอกสาร

หนังสือให้ความคุ้มครองชั่วคราว

แนวปฏิบัติการใช้บริการ

ใบคำร้องขอรับค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุ (สำหรับนักศึกษาภาคปกติ)

ใบคำร้องขอรับค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุ (สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษและบัณฑิตศึกษา)

เอกสารที่ใช้เบิกสินไหมทดแทนกรณีต่างๆ

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา

บริการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดบริการประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา โดยบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน) มีระยะเวลาความคุ้มครอง ดังนี้

นักศึกษาภาคปกติ วันคุ้มครอง วันที่ 20 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2565 (สิ้นสุดกรมธรรม์)

ใบคำร้องขอรับค่าสินไหมทดแทน2564-ภาคปกติ

นักศึกษาภาคพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา วันคุ้มครอง วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2565

ใบคำร้องขอรับค่าสินไหมทดแทน2564-ภาคพิเศษ

ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติม : ห้องพยาบาล อาคารกิจการนักศึกษา (Student Union) ชั้น 1

โทร.055-267000-2 ต่อ 9801