ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่มา

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินโครงการ “ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” (กลุ่มที่ 1 สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) เพื่อให้โอกาสแก่เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังไม่มีที่เรียน หรือไม่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาได้ ให้ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนที่นั่งการศึกษา พร้อมสนับสนุนทุนค่าเล่าเรียนโดยการยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรให้กับนักศึกษาทุนฯ ตลอดหลักสูตร โดยผู้ได้รับทุนในลำดับที่ 1-250 จะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน พร้อมทั้งได้รับทุนค่าครองชีพเป็นจำนวน 40,000 บาท/ปีการศึกษา ตลอดระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร และผู้ได้รับทุนในลำดับที่ 251 เป็นต้นไป จะได้รับเฉพาะการยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

 1. เป็นเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อำเภอ ได้แก่ อ.จะแนะ อ.เทพา อ.นนทรี และ อ.สะบ้าย้อย ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
 2. บิดา หรือมารดา หรือผู้อุปการะของเยาวชน มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อำเภอ ได้แก่ อ.จะแนะ อ.เทพา อ.นนทรี และ อ.สะบ้าย้อย ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
 3. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตลอด 6 ภาคการศึกษา
 4. มีความประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
 5. ผู้รับทุนต้องไม่อยู่ระหว่างการรับทุนต่อเนื่องอื่นใด ทั้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ

เงื่อนไขการรับทุน

 1. มหาวิทยาลัยสนับสนุนที่นั่งการศึกษาพร้อมยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
 2. นักศึกษาผู้รับทุนต้องทำกิจกรรมช่วยเหลืองานภายในมหาวิทยาลัย ระหว่าง 8-12 ชั่วโมงต่อเดือน ตลอดระยะเวลาที่รับทุน
 3. นักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษา คนละ 40,000 บาท/ปีการศึกษา
 4. มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนที่พัก
 5. นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่างๆ ตามที่แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด
 6. นักศึกษาจะหมดสิทธิการรับทุน หากพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หรือผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. มหาวิทยาลัยได้รับแจ้งรายชื่อนักศึกษาทุนที่เข้าศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 2. ตรวจสอบสถานภาพการเป็นนักศึกษา
 3. รายงานผลการตรวจสอบสถานภาพและแจ้งเลขที่บัญชีให้ สป.อว. ทราบ
 4. พิจารณายกเว้นค่าเล่าเรียนนักศึกษาทุน และกำหนดให้นักศึกษาช่วยเหลืองานภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
 5. ได้รับการโอนเงินทุนการศึกษา
 6. ประสานการเบิก-จ่ายทุนการศึกษา
 7. มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาทุน
 8. ตอบรับการโอนเงินทุนการศึกษา
 9. รายงานผลการเรียนของนักศึกษาทุน

รายชื่อผู้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา คณะ
1 6312419108 นายมูฮำมัดฮาฟีส บอนอง ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 6312418077 น.ส.นูรมี อาแซ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์