บริการอาชีพและจัดหางาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2565

บริการจัดหางานระหว่างเรียน

บริการจัดหางานระหว่างเรียน เป็นบริการที่มหาวิทยาลับส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านอาชีพ โดยจัดตั้ง “ศูนย์บริการอาชีพและส่งเสริมการทำงานระหว่างเรียน” มีรูปแบบการให้บริการ ดังนี้

 1. บริการจัดหางานให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์จะทำงานหารายได้พิเศษระหว่างเรียน โดยจัดหางานระยะสั้นให้กับนักศึกษาที่สนใจตลอดปีการศึกษา
 2. จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่า

ประกาศมหาวิทยาลัย

>> ประกาศการรับสมัครทำงานระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2563
>> ประกาศการรับสมัครทำงานระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2562
>> ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการอาชีพและส่งเสริมการทำงานระหว่างเรียน

หมายเหตุ ปีการศึกษา 2563-2564 ไม่มีประกาศรับสมัครเนื่องจากนักศึกษาเรียนออนไลน์

ขั้นตอนการสมัครทำงานระหว่างเรียนสำหรับนักศึกษา

 1. เข้ากลุ่ม Line : PSRU Part-Time เพื่อรับข่าวสารเพื่อการตัดสินใจทำงาน 
 2. กรณีมีความประสงค์ทำงาน เข้าสู่ระบบ SAS System และเลือกเมนู สมัครทำงานระหว่างเรียน “PSRU Part-time” และพิมพ์ใบสมัครทำงานระหว่างเรียนจากระบบ SAS System
 3. เตรียมเอกสารประกอบ อย่างละ 1 ฉบับ ดังนี้
  • สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน (ถ่ายเอกสารในหน้าเดียวกัน)
  • สำเนาบัตรนักศึกษา หรือ หลักฐานการลงทะเบียนที่มีรหัสนักศึกษา (สำหรับนักศึกษาใหม่)
  • ตารางเรียนประจำภาคเรียน
 4. ยื่นสมัครทำงานระหว่างเรียน พร้อมหลักฐานเอกสารประกอบด้วยตนเองที่ ห้องแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา  ณ อาคารกิจการนักศึกษา (Student Union) ส่วนทะเลแก้ว ในวันและเวลาราชการ

เงื่อนไขการทำงานระหว่างเรียน

 1. มหาวิทยาลัยรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ทำงานหารายได้ระหว่างเรียน เพื่อจัดทำทะเบียนและประสานการจ้างงานระยะสั้น (Part-time) เมื่อมีผู้ประสงค์จ้างงานตลอดปีการศึกษา
 2. มหาวิทยาลัยจะประชาสัมพันธ์การรับสมัครทำงานระหว่างเรียนทาง Facebook งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ facebook.com/sas.psru
 3. มหาวิทยาลัยจะจัดหางานให้กับนักศึกษาที่ส่งใบสมัครครบถ้วนและมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยและนายจ้างกำหนด โดยการทำงานต้องไม่กระทบต่อเวลาเรียนของนักศึกษา
 4. ค่าตอบแทนการทำงานเป็นไปตามที่นายจ้างกำหนด

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการจัดหางานระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2562


รายละเอียดเพิ่มเติม :
หน่วยแนะแนวและให้คำปรึกษา งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า 055-267000-2 ต่อ 9606
Facebook : SAS PSRU