ทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือราษฎร โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสในการศึกษาหรืออยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนั้นจากประสบการณ์ที่ทรงได้รับในระหว่างการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภาคของประเทศ และจากการทรงปฏิบัติหน้าที่สนองพระเดชพระคุณ ทรงเห็นว่าหากคนมีสุขภาพไม่ดีเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่แข็งแรง จะไม่สามารถปฏิบัติงานได้ดี และ ถ้าเป็นเด็กนักเรียนก็ไม่สามารถเรียนหนังสือได้ดี ดังนั้นในการเริ่มต้นงานพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารทั้งด้านโภชนาการ สุขภาพอานามัย การศึกษา อาชีพ ความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อม พระองค์จึงทรงเริ่มงานด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัยเป็นอันดับแรก โดยทรงเลือกใช้พื้นที่ของ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตั้งแต่ พ.ศ. 2523 เป็นต้นมา

โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เริ่มดำเนินการเมื่อ ปี พ.ศ. 2551 ส่งเสริมให้นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับแต่ขาดโอกาสในการศึกษาต่อ เนื่องจากครอบครัวมีฐานนะยากจน ได้มีโอกาสศึกษาในระดับสูงขึ้นเพื่อให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์สำหรับใช้ในการประกอบอาชีพ และนำกลับไปพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า     กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เข้าศึกษาต่อโดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา  โดยงานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานประสานเกี่ยวกับการติดตาม ดูแล นักศึกษาทั้งด้านความประพฤติ ผลการเรียน และการใช้จ่ายเงินพระราชทาน ร่วมกับคณะที่นักศึกษาสังกัด และ อาจารย์ที่ปรึกษา 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนจากโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารได้มีโอกาสศึกษาต่อสูงขึ้น ตามความสามารถและความเหมาะสมตามระดับสติปัญญา
 • เพื่อให้นักเรียนจากถิ่นทุรกันดาร สามารถนำความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป
 • เพื่อปลูกฝังและพัฒนานักเรียนโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารให้เห็นคุณค่าของการศึกษา ความสำนึกในความเป็นคนไทย มีความรักถิ่นฐาน รักประเทศ และรักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระประมุข
 • เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักเรียนตามโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารให้มีความเจริญก้าวหน้าทั่วกัน

คุณสมบัติของผู้รับทุน

 • เป็นนักเรียนที่ศึกษาอย่างต่อเนื่องของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หรือโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้รับการพิจารณาให้อยู่ในโครงการตามพระราชดำริ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
 • เป็นผู้ที่ขาดโอกาสในการศึกษาต่อเนื่องจากสถานะทางครอบครัวยากจน และสภาพทางภูมิศาสตร์ไกลคมนาคม
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 • มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 • มีความประพฤติดี ขยัน และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
 • ผู้ปกครองมีความเต็มใจสนับสนุนและยอมให้ศึกษาต่อในสายสามัญ หรือสายอาชีพในระดับสูง
 • มีสุขภาพพลานามัยไม่เป็นอุปสรรคในการศึกษา
 • สามารถไปศึกษาและอยู่โรงเรียนประจำ หรือโรงเรียนรัฐบาลทุกสังกัด ที่ห่างไกลภูมิลำเนาได้

เงินพระราชทาน

เป็นเงินค่าใช้จ่ายพระราชทานต่อเนื่องจากสถานศึกษาเดิม โดยในระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏนักศึกษาจะได้รับเงินพระราชทาน โดยแบ่งจ่าย 2 ภาคเรียนๆ ละ 22,000 บาท และค่าลงทะเบียนเรียนตามจริง

นักศึกษาสามารถเบิกเงินพระราชทานเป็นค่าใช้จ่าย* ดังนี้

 • ค่าลงทะเบียนเรียน
 • ค่าเครื่องแบบ ค่าเครื่องแต่งกาย
 • ค่าเช่าที่พักอาศัยขณะศึกษา
 • ค่าพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายประจำวัน และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับการศึกษา

* หมายเหตุ   ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2563

หน่วยงานประสานงานโครงการฯ     

 • สำนักพระราชวัง สำนักงานโครงการ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โทรศัพท์ 0-2280-5032 ต่อ 13, 33
 • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 (ตชด.31)
 • สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก

การติดตาม กำกับ ดูแลนักศึกษาระหว่างศึกษา

 • กองพัฒนานักศึกษา ดูแลเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินพระราชทานให้ตรงตามพระราชประสงค์ และควบคุมการเบิกจ่ายโดยกำหนดให้เป็นลักษณะการเบิกใช้เมื่อจำเป็น 
 • อาจารย์ที่ปรึกษา ดูแลเกี่ยวกับผลการเรียน และความประพฤติ โดยติดตามดูแลให้นักศึกษาปฏิบัติตนตามข้อบังคับและหลักเกณฑ์ของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ โดยเคร่งครัด

ขั้นตอนการเบิกเงินพระราชทาน

 • นักศึกษาเขียนบันทึกข้อความขอเบิกเงินทุนการศึกษาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
 • เจ้าหน้าที่ทุนการศึกษา ตรวจสอบความถูกต้อง เสนอต่อหัวหน้างานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า
 • บันทึกความคิดเห็นเสนอต่อผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
 • เจ้าหน้าที่ทุนการศึกษา บันทึกการเบิกจ่ายเงินพระราชทาน
 • นักศึกษารับเงินพระราชทาน
 • เจ้าหน้าที่บันทึกการเบิกจ่ายเงินทุน เสนอหัวหน้างานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นรายภาคเรียน

การพ้นสภาพนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ

 • พ้นสภาพโดยปริยาย
 • สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
 • ขอลาออกจากการเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
 • ถึงแก่กรรม
 • สำนักพระราชวังสั่งให้พ้นสภาพ
 • ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นในพระราชานุเคราะห์ฯ
 • มีผลการเรียนต่ำ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00
 • ออกจากสถานศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา โดยไม่มีเหตุอันควร
 • ย้ายสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักพระราชวัง
 • ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของในพระราชานุเคราะห์ โดยเคร่งครัด
 • ประพฤติฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย หรือ ของทางราชการ หรือ ประพฤติผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรงจนเป็นที่เสื่อมเสียชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย หรือประพฤติตนเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง

ผู้ที่พ้นสภาพในพระราชานุเคราะห์ ตามข้อ 2)
ไม่สามารถกลับเข้าเป็นในพระราชานุเคราะห์ฯ อีกไม่ว่ากรณีใด

Download เอกสาร

รายนามผู้ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565

รหัสนักเรียนทุนชื่อ-สกุลรหัสนักศึกษาสาขาคณะอาจารย์ที่ปรึกษา
57132นางสาวนภา วิรัชมงคลศรี6312416016ภาษาจีนมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อ.ดุจรวี กรรมถัน
58221นางสาวสุกัญญา สิทธิยะ6412105015การศึกษาพิเศษครุศาสตร์อ.จิรุตถ์ ภู่เจริญ
59143นายมานพ อมตะภิมย์6512125030การประถมศึกษาครุศาสตร์ผศ.ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม
อ.รงค์รบ น้อยสกุล
อ.อารีย์ ขุมเพชร
59095นายอนุเทพ ศรีวิชัย 6512420068ภาษาอังกฤษธุรกิจมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.ณัฐกานต์ เส็งชื่น
อ.สิรินญา ศรีชมภู
57088นางสาวพันพัสสา เวิงแห่ว6515253032วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอ.ณัฐพร ตั้งเจริญชัย

รายละเอียดเพิ่มเติม
หน่วยทุนการศึกษา งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ 055-267000-2 ต่อ 9622