งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าพิบูล

ในปีพุทธศักราช 2564 เป็นปีแห่งการครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดงาน “100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อเฉลิมฉลองการก้าวเข้าสู่ปีที่ 100 อย่างบริบูรณ์ ในระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2565 โดยได้รับประทานพระมหากรุณาธิคุณในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเป็นประธานเปิดโครงการและทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้องค์ราชัน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารคอนเวนชัน ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว พร้อมกันนี้ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ

 • พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลาพิบูลวัฒนธรรม
 • การประชุม “ที่ประชุมอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏ (ทปอ.มรภ.)”
 • การเสวนาวิชาการ เรื่อง “กำรขับเคลื่อนงำนมรดกสิ่งทอไทยจำกรำกหญ้ำสู่สำกล”
 • กิจกรรมเปิดบ้าน Open House นิทรรศการวิชาการ
 • การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี
 • การจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ
 • การจัดแสดงนิทรรศการ OTOP ของดีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
 • การแสดงศิลปวัฒนธรรม ณ ลานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์
 • การแสดงลิเกเพชรพิบูล การแสดงดนตรี การแสดงไลน์แดนซ์
 • การประกวดแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง (รอบคัดเลือก)

โดยในวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นการจัดกิจกรรม “คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าพิบูล” (เหลียวหลังแลหน้าสู่การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) ซึ่งประกอบไปด้วย

 • พิธีประกาศเกียรติคุณและมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ.2564
 • พิธีประกาศเกียรติคุณและมอบโล่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย พ.ศ.2564
 • พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2564
 • การเสวนา “พลวัตรการเปลี่ยนแปลงจากโรงเรียนฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม”  โดยมี ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม, ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ อดีตอธิการบดีสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร นายกสมาคมศิษย์เก่า ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม , นายกษิภัทร เจี๊ยะทา ศิษย์เก่ารุ่นสถาบันฯ สิบโทธนพล คงอิว ศิษย์เก่ารุ่นมหาวิทยาลัย  ร่วมเสวนา
 • พิธีมุฑิตาจิตอาจารย์อาวุโส “แรงบันดาลใจจากครูผู้สร้างศิษย์”

ตลอดจนกิจกรรม ออกแบบอนาคต ก้าวที่ 100+  “พลังเครือข่ายศิษย์พิบูล เหลียวหลังแลหน้าสู่การขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม” ที่ประสานความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และทีมต้นแบบศิษย์พิบูล PIBUL IDOL ที่เป็นแกนนำในการสะท้อนมุมมองภาพแห่งอนาคตของมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชุนท้องถิ่น เชิญชวนให้ศิษย์เก่าได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสะท้อนมุมองความคิด และร่วมย้อนรำลึกถึงการสถาปนามหาวิทยาลัยจากโรงเรียนประจำมณฑลพิษณุโลก “พิษณุวิทยายน” (พ.ศ.2464) ถึงปัจจุบัน ตลอดจนเปิดโอกาสหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้เข้ามามีส่วนร่วมย้อนรำลึกจุดกำเนิดแห่งความภาคภูมิใจ โดยถ่ายทอดเรื่องราวประวัติและผลงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ในการส่งเสริม สนับสนุน และมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดจัดงาน 100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน ระหว่างวันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2565  โดยจะมีกิจกรรมคืนสู่เหย้า “พลังศิษย์พิบูล : เหลียวหลังแลหน้าสู่การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม” ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว จึงขอเรียนเชิญศิษย์เก่าทุกรุ่นร่วมแสดง “พลังเครือข่ายศิษย์พิบูล” ในบรรยากาศแห่งความผูกพัน คณาจารย์ที่ระลึกถึง และร่วมออกแบบอนาคตของมหาวิทยาลัยก้าวที่ 100+ ไปด้วยกัน ศิษย์เก่าที่ลงทะเบียนและเข้าร่วมงาน 100 ท่านแรกจะได้รับเสื้อที่ระลึกงาน 100 ปี โดยศิษย์เก่าทุกท่านที่เข้าร่วมงานจะได้รับของที่ระลึกและลุ้นรับของรางวัลมากมาย
**สิทธิพิเศษเฉพาะศิษย์เก่าพิบูลสงคราม ที่เข้าร่วมงานและอยู่ในบริเวณงานระหว่างการประกาศรางวัลเท่านั้น**

กำหนดการ 100 ปีราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน
“พลังศิษย์พิบูล : เหลียวหลังแลหน้าสู่การขับเคลื่อน ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม”

วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ถ่ายทอดสดจาก ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิวเผยแพร่ผ่านทาง Facebook Live ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

**รับคูปองสำหรับแลกของที่ระลึกภายหลังการลงทะเบียน**

download เอกสาร


รายละเอียดเพิ่มเติม >>

หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์  งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า Facebook :SAS PSRU
ในวันและเวลาราชการ โทร. 055-267000-2 ต่อ 9801