ศิษย์พิบูลไอดอล

ปีการศึกษา 2563

ระดับยอดเยี่ยมนายชลดรงค์  สังข์อยู่คณะวิทยาการจัดการ
ระดับดีเยี่ยมนายวรวิช  นาเคนคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
ระดับดีเด่นนายนัฐพร ปาคำวังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระดับดีนายธเนศ  น่วมยิ้มคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายภุชงค์  แก้วหายเคราะห์วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
นายณัฐพงษ์  พันธนูคณะครุศาสตร์
นางสาวชัญชนา สุวรรณดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขวัญใจ Pibul Idolนายภุชงค์  แก้วหายเคราะห์วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น

ปีการศึกษา 2560

นายศิรโรจน์ ศุภเวทย์เวหนสาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.สายทิพย์ เยื่อปุยสาขาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายอุชุกร แอคะรัจน์สาขานิติศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
นายอภิสิทธิ์ ปรางโท้สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายก้องภพ กิ่งเนตรสาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

ปีการศึกษา 2559

นายธนพล  คงอิวสาขารัฐศาสตร์ โครงการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์
นางสาวชลธิชา  ดีเกิดสาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
นายยุทธนา  วงศ์สารสินสาขานิติศาสตร์ โครงการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์
นายอธิษฐ์  ทองอินทร์สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.อธิติยา  ศิริวัฒน์สาขานิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ
น.ส.วลีพร  สืบเหล่ารบสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
น.ส.พรรณปพร  เลาวกุลสาขาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.ฉัตรมณี  คำบรรลือสาขาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
น.ส.มาริษา  จันทองสาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
นายวีรพัฒน์  ศรีชัยสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปีการศึกษา 2558

นายกชพร แสนคำสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.ศศิกาญจน์ แหวนสัมฤทธิ์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
น.ส.พนิดา บัวหินสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.สุดารัตน์  ไหลเจริญสาขาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
นายพรเทพ เปรมจิตรสาขาการบริหารธุรกิจ(ทรัพยากรมนุษย์) คณะวิทยาการจัดการ
นายจักรพรรณ ใจผ่องสาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.พนิดา จันทราสาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
นายศุภกร  ดวงจันทร์สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
นายศุภชัย  มาอากาศสาขานิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ
น.ส.ดาริกา  ปั่นอ้ายสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี