บัณฑิตกิตติมศักดิ์

ทำเนียบบัณฑิตกิตติมศักดิ์
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ลำดับ ปี พ.ศ. ชื่อนามสุกล ปริญญาที่ได้รับ
1 2525 นายสนิท นิลกำแหง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารโรงเรียน
2 2527 จ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ ครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปศึกษา
3 2528 นายพิทยา ศิริวรรณโภคะกุล ครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการสหกรณ์
4 2528 นางสาวบุญส่ง รักษ์เจริญ ครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารโรงเรียน
5 2530 นายมนัส รุ่งเรือง วิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องกล
6 2532 นายประสาท ภู่ทองคำ ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาชุมชน
7 2533 นางละมัย เป้านงคราญ ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการทั่วไป
8 2535 นายวิบูลย์ อินทร์คล้าย วิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร
9 2536 นายประเสริฐ รัตนาคม ศิลปศาสตรบัณฑิ กิตติมศักดิ์ สาขานิเทศศาสตร์
10 2536 นางอุไรวรรณ ไทยเกรียงไกรยศ ครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา
11 2536 นายยุทธชัย วิวัฎฎ์กุลธร วิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องกล
12 2536 นายสุรินทร์ ฐิติปุญญา ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารธุรกิจ
13 2537 นายสงวน สุทธายศ ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวัฒนธรรมศึกษา
14 2537 พระราชรัตนมุนี   ครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา
15 2537 นายสมชาติ ลิมปะพันธุ์ ครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา
16 2538 นายบรรเลง รอบบรรเจิด ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารธุรกิจ
17 2538 นายสาธร โสรัฐประสพสันติ ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวัฒนธรรมการศึกษา
18 2539 นายประภาส สิงหลักษณ์ ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาชุมชน
19 2539 นายเกตุ แสงสินธุ์ วิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องกล
20 2540 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ   วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
21 2540 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิกิตติมศักดิ์ ต
22 2540 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร   ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิ กิตติมศักดิ์
23 2540 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
24 2540 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์   วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
25 2541 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา   ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
26 2541 พระครูปลัดวิมลสิริวัฒน์ (อมร ยสินธโร)   ครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา
27 2541 นายถนัด ซองเหลี่ยม ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารธุรกิจ
28 2542 นายประพฤติ ลิมปะพันธุ์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์
29 2542 นางเปรมฤดี ชามพูนท วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
30 2544 นายยงศักดิ์ อัครชัยพันธ์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์
31 2544 นายสมไทย วงษ์เจริญ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารธุรกิจ
32 2546 นายอภัย จันทนจุลกะ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา
33 2547 รองศาสตราจารย์นคร ณ  ลำปาง   ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา
34 2547 นายเกษมสันต์ วิลาวรรณ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
35 2547 นายสุรินทร์ อินจง วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาส่งเสริมการเกษตร
36 2548 ศาสตราจารย์ ดร.สึโตมุ โฮริอุชิ   ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา
37 2548 นายประกิตติ์ พิริยะเกียรติ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
38 2548 นางสาวเกศริน นรัตถรักษา ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาชุมชน
39 2549 นายอภิชาติ วงศ์สุรไกร วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
40 2549 ว่าที่ร้อยเอกเทียนชัย   ทองวินิชศิลป ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา
41 2549 นายสงัด อินมะตูม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
42 2549 นางอนงค์ ไชยูปถัมภ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการศึกษาพิเศษ
43 2550 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
44 2551 นายวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิ กิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการทั่วไป
45 2551 นายประทีป สุขโสภา ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภาษาไทย
46 2551 นายทองคำ เข็มทองคำ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการส่งเสริมและการสื่อสารการเกษตร
47 2551 นายกรุงธน ขำปลื้มจิต ครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาดนตรีศึกษา
48   2552   พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร   ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการศึกษาปฐมวัย
49 2552 นางสาวดวงนภา สราญรมย์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาชุมชน
50 2552 นายวิสิทธิ์ โรจน์พจนรัตน์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการทั่วไป
51 2552 นายสมชัย หยกอุบล วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
52 2552 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรอินทรีย์
53 2553 นายวินัย พันธุรักษ์ ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาดนตรีสากล
54 2553 นายพิชัย กรรณกุลสุนทร ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว
55 2554 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา   นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
56 2554 นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิเทศศาสตร์
57 2554 นายเฉลิม สิงห์น้อย ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา
58 2554 นายสมชัย ชัยชนะวงศ์ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ
59   2555   ศาสตราจารย์ ดร. เดเนียล เจ. เบรดเลย์ (Prof. Dr. Daniel J. Bradley)   วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเคมี
60   2555   ศาสตราจารย์ ดร. เทตซึยะ คาจิซะ (Prof. Dr. Tetsuya Kajisa)   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา
61 2555   รองศาสตราจารย์นาโอมาสะ  ซาซากิ (Assoc. Prof. Naomasa Sasaki)   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา
62 2557 นายศุภฤกษ์ วังซ้าย ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาดนตรีสากล
63 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา
64 2559 นายอนุพงษ์ สิงหพันธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภาษาไทย
65 2559 นายธรรมรัตน์ บำรุงไทย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการประยุกต์
66 2559 นายธนศักดิ์ มากมิ่ง             ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาชุมชน
67 2559 นายเติม แย้มเสมอ ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา
68 2561 นางสมสมัย เขาเหิน บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการประยุกต์
69 2561 นายพิทยา คีรีวิเชียร บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการประยุกต์
70 2561 นางนัยนา ปัตตพงศ์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาชุมชน
71 2562นายพิเชษฐ์ เอี่ยมชาวนา ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาไทย
7 2 2562 นายมนู พุกประเสริฐ รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
73 2562นายสมศักดิ์ ตันติมาสกุล บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด
742563สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
752566สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร)ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
762566 พระครูวิธานวรคุณสังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
772566 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
78 2566 นางสาวณิชาภาเจริญภาคินรัตน ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด
ปี พ.ศ. 2563 และ ปี พ.ศ.2561
ปี พ.ศ.2559
ปี พ.ศ.2557
ปี พ.ศ. 2555
ปี พ.ศ. 2554

Dowload ประกาศ


รายละเอียดเพิ่มเติม
หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา 055-267000-2 ต่อ 9606 website : http://sas.psru.ac.th  Facebook : sas.psru Line : @sitpubul