มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์(ม.น.ข.)

ความเป็นมาของมูลนิธิฯ

มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ชื่อย่อ ม.น.ข. “Foundation  for  Needy  Students under  Royal Patronage  of  Her  Majesty  the  Queen”  มีกำเนิดเนื่องมาจากข้อเสนอแนะของที่ประชุมสัมมนาว่าด้วยจริยศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2504 หลังจากนั้นบุคลากรที่เข้าร่วมสัมมนาและบรรดาผู้ที่เสนอแนะได้ร่วมกันจัดตั้ง “มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน” ขึ้น โดยเงินทุนซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคในเดือนสิงหาคม 2504  และเมื่อความทราบถึงพระกรรณสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินซึ่งมีผู้จงรักภักดีต่อเบื้องพระยุคลบาท ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2504 เป็นทุนดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ  ทั้งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์  เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2504 ด้วย

และในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภิกาของมูลนิธิฯ ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินสมทบทุนมูลนิธิฯ ตลอดมา  และยังทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนแก่มูลนิธิฯ หลายประการ ซึ่งคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ  ได้น้อมเกล้าฯ รับไว้เป็นหลักในการบริหารงานของมูลนิธิฯ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม

ระเบียบทุนการศึกษาพระราชทาน “นวฤกษ์”

ระเบียบทุนการศึกษา ม.น.ข.

การติดตาม กำกับ ดูแลนักศึกษาระหว่างศึกษา

  • กองพัฒนานักศึกษา ดูแลเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทุนการศึกษา ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
  • อาจารย์ที่ปรึกษา ดูแลเกี่ยวกับผลการเรียน และความประพฤติ โดยติดตามดูแลให้นักศึกษาปฏิบัติตนตามระเบียบของนักเรียนทุนฯ โดยเคร่งครัด  

หน่วยประสานงาน

  • สำนักงานมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปภัมภ์ (ม.น.ข.) ตั้งอยู่ ณ ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขที่ 928 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร.02-391-3796 , 02-391-2324
  • www.forneedystudent.org

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

รายนามผู้รับทุนการศึกษา ทุน นวฤกษ์ และ ทุน ม.น.ข. ปีการศึกษา 2566

ชื่อ-สกุลรหัสนักศึกษาสาขาวิชาคณะชื่อทุนมูลค่าทุนต่อปี
น.ส.ปิยะวรรณ เจนจบ6612419016ภาษาอังกฤษมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รอมูลนิธิฯรอมูลนิธิฯ
น.ส.วันทนา พรมรักษา6512120016สังคมศึกษาครุศาสตร์แอล.เอส.เอฟ 10,000 บาท
น.ส.จอมขวัญ บุญธรรม6512230002ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวยชัย คูหากาญจน์10,000 บาท
น.ส.นฤมล สุริยศ6412112009ภาษาไทยครุศาสตร์60 ปี ม.น.ข.8,000 บาท
น.ส.สุกัญญา ทองเชื้อ6412271020วิทยาศาสตร์ศึกษา ควบสาขาวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มยุรี เตยะราชกุล8,000 บาท
น.ส.มาลี วื่อปรัชญากุล6412208018คหกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอล.เอส.เอฟ8,000 บาท