ทุน 7 สี ช่วยชาวบ้าน

โครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา “ระดับอุดมศึกษา” รุ่นที่ 2

บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินโครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่มีความประพฤติดี เรียนดี ให้มีโอกาสทางด้านการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนทุนในโครงการฯ ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา 2563 จำนวนทั้งสิ้น 207 คน และมีความประสงค์จะศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สายวิชาชีพที่เป็นพื้นฐานด้านการช่วยเหลือสังคม จำนวน 20 ทุน และ สายวิชาชีพที่เป็นพื้นฐานด้านธุรกิจสื่อสารมวลชน จำนวน 10 ทุน โดยในปีการศึกษา 2564 มีผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 1 ทุน

จำนวนทุนการศึกษา

  • โครงการฯ จ่ายเงินทุนการศึกษาทุนละ 40,000 บาท/ปีการศึกษา โดยจ่ายในรูปแบบเช็คผ่านระบบเจ้าหน้าที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
  • เป็นทุนให้เปล่าพิจารณาเป็นรายปี ไม่มีข้อผูกมัด โดยผู้รับทุนไม่ต้องใช้ทุนคืน

เงื่อนไขและข้อผูกพันสำหรับผู้ได้รับทุน

  • การจ่ายทุนการศึกษา โครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา “ระดับอุดมศึกษา” จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษา โดยผ่านกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
  • ผู้รับทุนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในแต่ละปีการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 ทั้งนี้การพิจารณามอบทุน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ
  • ผู้รับทุนจะต้องช่วยเหลือ หรือร่วมกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัย

การติดตาม กำกับ ดูแลนักศึกษาระหว่างศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา

  • ประสานติดตามใบเสร็จรับเงินทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา เพื่อส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
  • ตรวจสอบสถานภาพการรับทุนการศึกษา ต้องเป็นผู้ไม่รับทุนได้รับทุนการศึกษาอื่น(ยกเว้นการกู้ยืม กยศ.)
  • รายงานสถานภาพและผลการเรียนของผู้รับทุน  โดยส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เพื่อแจ้ง บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ทราบทุกภาคเรียน
  • ดูแลเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทุนการศึกษา และกิจกรรมช่วยเหลือมหาวิทยาลัย

อาจารย์ที่ปรึกษา ดูแลเกี่ยวกับผลการเรียน และความประพฤติ โดยติดตามดูแลให้นักศึกษาปฏิบัติตนตามระเบียบของผู้รับทุน โดยเคร่งครัด

รายชื่อผู้รับทุน

ชื่อ-สกุลรหัสนักศึกษาสาขาวิชาคณะ
นางสาวกชกร ตระกูลวนาสุข6412125032การประถมศึกษาครุศาสตร์