เกี่ยวกับเรา

งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า

  • หน่วยแนะแนวอาชีพและให้คำปรึกษา โทร. 055-267000-2 ต่อ 9606
  • หน่วยทุนการศึกษา โทร. 055-267000-2 ต่อ 9602
  • หน่วยบริการสุขภาพ โทร. 055-267000-2 ต่อ 9801
  • หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ โทร. 055-267000-2 ต่อ 9801
  • หน่วยผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร โทร. 055-267000-2 ต่อ 9602