ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์
งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา โทร.055-267000-2 ต่อ 9606