ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เก็บข้อมูลการให้บริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระหว่างปีการศึกษา 2564 (มิ.ย.64 – พ.ค.65) ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยนักศึกษาสามารถเลือกประเมินตามด้านที่นักศึกษารับบริการ แบ่งเป็น 3 ด้าน ผลการประเมินพบว่า นักศึกษามีระดับความพึงพอใจการให้บริการในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.11 คิดเป็นร้อยละ 82.16 มีคุณภาพระดับ “ดี” ทุกด้าน โดยมีผลประเมินรายด้าน ดังต่อไปนี้
1) ด้านการจัดบริการให้คำปรึกษา แนะแนวการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา ค่าเฉลี่ย 4.11 คิดเป็นร้อยละ 82.14 คุณภาพระดับ “ดี”
2) ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา ค่าเฉลี่ย 4.10 คิดเป็นร้อยละ 81.91 คุณภาพระดับ “ดี”
3) ด้านการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ค่าเฉลี่ย 4.12 คิดเป็นร้อยละ 82.44 คุณภาพระดับ “ดี”

ขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่ร่วมตอบแบบประเมินมา ณ ที่นี้