การตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะดำเนินการจัดบริการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2565 ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อคัดกรองโรคเบื้องต้นและหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค ให้บุคลากรได้ประเมินสุขภาพของตนเอง ตลอดจนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ห่างไกลจากการเกิดโรคและมีความพร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งเป็น จำนวน 2 รอบ สำหรับบุคลากรที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ผู้ใช้สิทธิประกันตน (ประกันสังคม)
วันที่ 21 กันยายน 2565 ณ อาคารกิจการนักศึกษา Student Union

ตรวจสอบรายชื่อและการใช้สิทธิประกันสังคม CLICK

สุภาพสตรีที่มีความประสงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูก (ฟรี)
ให้เข้าตรวจที่ห้องตรวจนรีเวชกรรม ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก เวลา 13.00-15.00 น. ติดต่อ โทร.นัดหมายรับบริการตรวจสุขภาพประจำปี ได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 3 อาคารอุบัติเหตุ โทร. 055-270300 ต่อ 14318 , 14319

หมายเหตุ : การให้บริการตรวจสุขภาพของมหาวิทยาลัยมีเฉพาะรายการที่แจ้งสำรวจเท่านั้น

ผู้ใช้สิทธิเบิกตรง (ข้าราชการ) วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565

ตรวจสอบรายชื่อผู้ประสงค์ตรวจสุขภาพ(สิทธิเบิกตรง)

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หน่วยบริการสุขภาพ (ห้องพยาบาล) โทร. 055-267000-2 ต่อ 9606 หรือ
ติดต่อโดยตรงที่ นายปองภพ ด้วงน้อย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา โทร.097-9265801