โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร

โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี  2563 สำหรับบุคลากรผู้ใช้สิทธิเบิกตรง และ ผู้ใช้สิทธิประกันสังคม

การตรวจสุขภาพบุคลากร โดย หน่วยบริการสุขภาพ งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า  กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดบริการสำหรับบุคลากร ประจำปี  2563 ณ อาคารกิจการนักศึกษา (Student Union) ชั้น 1 เวลา  08.00 – 10.30 น.  โดยขอให้ผู้ประสงค์เข้ารับการตรวจสุขภาพ แจ้งข้อมูลตามแบบสำรวจออนไลน์ ภายในวันที่ 21 กันยายน 2563 ทาง  https://bit.ly/32ytew8  

ขั้นตอนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพบุคลากร
รายการตรวจสำหรับผู้ใช้สิทธิเบิกตรง  โดย โรงพยาบาลพุทธชินราช
รายการตรวจสำหรับผู้ใช้สิทธิประกันสังคม* โดย โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล
*หมายเหตุ : ภาพประชาสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบรายการใช้สิทธิของผู้ประกันตนเท่านั้น(โปรดตรวจสอบตามเกณฑ์อายุของท่าน)
รายการตรวจสำหรับการให้บริการบุคลากร มรพส. ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563 โดย โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล
กรณีท่านมีความประสงค์ตรวจนอกเหนือจากรายการดังกล่าว สามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพได้ที่โรงพยาบาล

รายละเอียดเพิ่มเติม :
หน่วยบริการสุขภาพ งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า 055-267000-2 ต่อ 9801