นโยบายช่วยเหลือนักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

แชร์สู่โซเชียล

มรพส. มีนโยบายช่วยเหลือผู้กู้ยืม กยศ. ไม่ต้องสำรองจ่ายค่าเล่าเรียน ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2551 จนถึงปัจจุบัน 

ตามที่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ดำเนินการให้กู้ยืมในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  โดยให้มหาวิทยาลัยทบทวนยอดค่าเล่าเรียนที่เรียกเก็บจากผู้กู้ยืม ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชนของรัฐบาล ประกอบกับการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายผู้ปกครองโดยให้ส่วนลดเงินค่าบำรุงการศึกษาที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยผ่อนผันหรือขยายเวลาการเรียกเก็บค่าเล่าเรียนในภาคเรียนที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน นั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีนโยบายช่วยเหลือนักศึกษาผู้กู้ยืมมาโดยตลอดมา เนื่องจากผู้กู้ยืมส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ครอบครัวมีรายได้น้อย โดยนักศึกษา กยศ. สามารถลงทะเบียนเรียนทุกภาคเรียน โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่าเล่าเรียน (ยกเว้นการกู้ยืมภาคเรียนแรก เนื่องจากเป็นคุณสมบัติของการรับเข้าศึกษา) เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้กับครอบครัว เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ COVID-19 อย่างไรก็ตาม สำหรับการกู้ยืม ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยได้ขอให้กองทุนฯ ดำเนินการโอนค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยในรายที่ได้รับการอนุมัติและเอกสารถูกต้องโดยด่วนต่อไป

เอกสาร Download


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *