มรพส. รับบริจาคโลหิต สู้วิกฤติ COVID-19 ครั้งที่ 2

แชร์สู่โซเชียล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับสโมสรโรตารี พิษณุโลก จัดโครงการบริจาคโลหิต สู้วิกฤติ COVID-19 ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-12.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์ มรพส.ส่วนทะเลแก้ว เพื่อมอบให้แก่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลพุทธชินราช ซึ่งกำลังขาดแคลนเลือดในการรักษาพยาบาลให้แก่ผู้ป่วยขั้นวิกฤติอยู่ในขณะนี้ โดยมีอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ประชาชนจิตอาสา  ร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น จำนวน 55 ราย แบ่งเป็น

  • ผู้บริจาคโลหิต จำนวน 55 ราย (โลหิต 22,450 ซีซี)
  • ผู้บริจาคดวงตา 2 ราย
  • ผู้บริจาคอวัยวะ 4 ราย
ายนามผู้บริจาคโลหิตสู้วิกฤติ COVID-19 ครั้งที่ 2 
วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ณ โถงชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ลำดับที่ หมายเลขประจำตัวผู้บริจาค ชื่อ-นามสกุล อายุ (ปี) สถานภาพ หมู่โลหิต ครั้งที่
1 126-64-01827 นายภุชงค์ ศรีสวัสดิ์ 19 นักศึกษา O 3
2 126-64-01828 นางสาวน้ำเงิน ศรีคง 27 นักศึกษา B 2
3 157-55-02828 นายเกียรติชาตรี ไชยะโสดา 46 ประชาชน B 6
4 147-48-00226 นายโชติ บดีรัฐ 45 บุคลากรสายวิชาการ A 82
5 900-56-06623 นายพิทักษ์ อยู่มี 52 บุคลากรสายวิชาการ O 6
6 126-64-01829 นางสาวสุนิสา เพ็ชรพูล 36 บุคลากรสายสนับสนุน O 5
7 126-56-04343 นางสาวตรีรัตน์ พิทักษ์สืบสกุล 35 บุคลากรสายสนับสนุน B 6
8 900-59-22706 นางสาวอำพร โพธิ์ทอง 24 นักศึกษา B 8
9 126-62-83275 นางสาวยุวดี มีชัย 51 บุคลากรสายสนับสนุน O 4
10 126-30-03251 นายวรรณรัตน์ สังข์งิ้วงาม 65 ประชาชน A 83
11 126-62-83277 นางสาวสุพาพร นวนเกิด 37 ประชาชน B 4
12 R91-61-09015 นางสาวชื่นวมาส กาศสนุก 33 บุคลากรสายวิชาการ B 2
13 152-45-01227 นางสาวเบญจมาศ สุวรรณเทพ 48 บุคลากรสายวิชาการ B 16
14 900-59-06356 นายประทีป เมี้ยนเทศ 27 บุคลากรสายสนับสนุน B 8
15 126-64-01830 นางสาวเบญญาภา ศรีบุญ 19 นักศึกษา B 1
16 114-48-08312 ว่าที่ ร.ท.คงเดช พะสีนาม 37 บุคลากรสายวิชาการ O 15
17 126-57-83698 นางสาวธันวดี ศรีธาวิรัตน์ 45 บุคลากรสายวิชาการ O 22
18 126-41-06119 นายจงกล บุญศรี 50 บุคลากรสายสนับสนุน O 13
19 900-58-02954 นางสาวอุทัยวรรณ ฉัตรธง 45 บุคลากรสายวิชาการ B 12
20 126-64-01831 นายนราดล น้อยเคลือบ 49 บุคลากรสายสนับสนุน B 1
21 126-42-05248 นางรุจิรา หวังตระกูลดี 57 ประชาชน B 21
22 126-53-81498 นางอรนิต พุ่มเมือง 51 ประชาชน O 5
23 126-60-85975 นางสาวชนาภา ขันแก้ว 23 นักศึกษา O 7
24 147-63-01598 นางสาวชลธิชา บุญชื่น 19 นักศึกษา O 2
25 126-52-02998 นายอนิรุทธ์ ชัยเสวก 37 บุคลากรสายสนับสนุน B 15
26 126-64-01832 นางสาวปาลิตา คุ้มจุ้ย 28 บุคลากรสายสนับสนุน AB 1
27 126-64-01833 นางสาวจีระวรรณ น่วมไทย 24 บุคลากรสายสนับสนุน AB 3
28 126-64-01296 นายชัยยา นรเดชานันท์ 53 บุคลากรสายวิชาการ O 7
29 126-45-06414 นางสาววิวรรธณี สังข์ทอง 36 บุคลากรสายสนับสนุน B 9
30 126-64-01834 นางสาวพจนีย์ รุ่งเรือง 44 บุคลากรสายสนับสนุน A 1
31 R91-62-43249 นางสาวปนัดดา โชครุ่งเรือง 19 นักศึกษา B 2
32 126-64-01835 นางสาวสันต์หทัย กาเรียน 18 นักศึกษา B 3
33 153-38-03614 นายสายชล หัวสี 51 บุคลากรสายสนับสนุน B 47
34 147-50-02441 นายบุญเตียง จันทาศรี 31 บุคลากรสายสนับสนุน B 18
35 126-55-85758 นายประดิษฐ์ น้อยตา 56 บุคลากรสายสนับสนุน B 2
36 126-52-87449 นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์ประสิทธิ์ 47 บุคลากรสายสนับสนุน O 8
37 126-64-01836 นางสาวกฤตรัตน์ ศีลปี 19 บุคลากรสายสนับสนุน O 4
38 900-62-13256 นางวชิรญาณ์ ภู่เจริญ 37 บุคลากรสายสนับสนุน AB 2
39 126-60-85070 นางสาววันวิสาข์ สรรพรอด 35 บุคลากรสายสนับสนุน O 4
40 126-49-04001 นายอนุสรณ์ คงแก้ว 40 บุคลากรสายสนับสนุน AB 27
41 126-55-04488 นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี 46 บุคลากรสายสนับสนุน O 4
42 126-55-85881 นายสุชิน เขียวเนตร 45 บุคลากรสายสนับสนุน B 25
43 916-10-08637 นางสุภาพร รุ่งแสง 44 บุคลากรสายสนับสนุน O 3
44 126-64-01837 นางสาวขวัญฤทัย ขวัญหอม 21 นักศึกษา A 3
45 126-64-01838 นางสาวลัดดาวรรณ ชื่นแจ้ง 21 นักศึกษา O 3
46 900-59-25909 นางสาวรังษิมา ทองวัน 22 นักศึกษา B 4
47 126-64-01839 นางสาวรุ่งทิวา จุ่นคง 21 นักศึกษา B 2
48 126-64-01840 นางสาวธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล 44 บุคลากรสายวิชาการ O 1
49 126-50-83106 นายอนาวิล เรือนวงค์ 38 บุคลากรสายสนับสนุน O 16
50 900-59-34962 นางวัชรีกรกรร ผุสสระ 54 บุคลากรสายสนับสนุน B 16
51 350-56-04146 นางสาวเกสร กอกอง 45 บุคลากรสายวิชาการ O 5
52 126-49-03998 นางอรนุช หมวกหลำ 50 บุคลากรสายสนับสนุน A 8
53 126-64-09316 นายปรัชญาไชย แช่มช้อย 35 บุคลากรสายวิชาการ B 6
54 900-64-07505 นางสาวสิตางค์ บุษดาจันทร์ 17 นักศึกษา AB 3
55 126-51-01357 นางสาวสายฝน โชติเทียน 42 บุคลากรสายวิชาการ AB 6

*ข้อมูลจาก เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

ภาพกิจกรรม

 


รายละเอียดเพิ่มเติม : หน่วยบริการสุขภาพ (ห้องพยาบาล)
โทร. 055-267-000 ต่อ 9801

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *